Marrëveshje dypalëshe

Marrëveshje dypalëshe

I. Marreveshje, qe kane hyre ne fuqi

 

- Marreveshja mbi bashkepunimin midis Dhomes se Kontabilitetit te FR dhe Kontrollit te Larte te Shtetit te RSH (neneshkruar ne Moske me 16 nentor 2006; hyri ne fuqi diten e nenshkrimit). 

- Marreveshja e bashkepunimi midis Akademise Diplomatike te FR dhe Akademise Diplomatike te RSH (neneshkruar ne Moske me 25 shkurt 2004; hyri ne fuqi diten e neneshkrimit; afati i veprimit – 3 vjet, me mundesine per t’u zgjatur çdo vit). 

- Marreveshja mbi bazat e bashkepunimit ne fushen e elektroenergjetikes, midis “EES Rusia” dhe KESH (neneshkruar me 2 korrik 2002; hyri ne fuqi diten e neneshkrimit). 

- Marreveshja midis qeverise se FR dhe qeverise se RSH mbi rregullimin e borxhit te Shqiperise per FR sipas kredive te mepareshme (neneshkruar ne Moske me 26 nentor 2001, hyri ne fuqi me 2 prill 2002). 

- Marreveshja midis sherbimit federal te arkivave te Rusise dhe Drejtorise se Pergjithshme te arkivave te RSH mbi bashkepunimin ne fushen e arkivave (neneshkruar ne Sevilje me 23 shtator 2000; hyri ne fuqi diten e neneshkrimit; afati – 5 vjet, me zgjatje automatike). 

- Marreveshja midis Qeverise se FR dhe Qeverise se RSH mbi pranimin e ndersjelle dhe ekuivalencen e dokumenteve per arsimin (u neneshkrua ne Moske me 8 qershor 2000; hyri ne fuqi diten e neneshkrimit, afati – i pakufizuar). 

- Marreveshja midis Qeverise se FR dhe Qeverise se RSH mbi transportin detar (u neneshkrua ne Tirane me 19 shtator 1996; hyri ne fuqi me 22 tetor 1998, afati – i pacaktuar). 

- Konventa midis Qeverise se FR dhe Qeverise se RSH per heqjen e tatimit te dyfishte per tatimet ndaj te ardhurave dhe mallit (u neneshkrua ne Moske me 11 prill 1995; hyri ne fuqi me 9 dhjetor 1997, afati – i pacaktuar). 

- Konventa konsullore midis FR dhe RSH (u neneshkrua ne Moske me 11 prill 1995; hyri ne fuqi me 28 korrik 1997, afati – i pacaktuar). 

- Marreveshja midis MPJ te FR dhe MPJ te RSH mbi bashkepunimin ne fushen e arkivave (u neneshkrua ne Tirane me 16 shkurt 1996; hyri ne fuqi menjehere, afati – 5 vjet me zgjatje automatike per 5 vjet te tjere). 

- Marreveshja midis Bankes Qendrore te FR dhe Bankes se Shqiperise (u neneshkrua ne Moske me 28 nentor 1995; hyri ne fuqi diten e neneshkrimit, afati – i pacaktuar). 

- Marreveshja midis Qeverise se FR dhe Qeverise se RSH mbi bashkepunimin ne fushen e turizmit (u neneshkrua ne Moske me 28 nentor 1995; hyri ne fuqi me 22 janar 1996; afati 5 vjet, me zgjatje automatike per 5 vjet te tjere). 

- Memorandumi midis Ministrise se Ndertimit te FR dhe Ministrise se Ndertimit dhe Turizmit te RSH (u neneshkrua ne Moske me 27 nentor 1995; parashikon ngritjen e nje grupi pune per hartimin e marreveshjes mbi bashkepunimin e ndersjelle ne fushen e ndertimit). 

- Marreveshja mbi bashkepunimin ne fushen e arsimit te larte midis Komitetit Shteteror te FR per arsimin e larte dhe ministrise se arsimit te RSH per vitet 1995-1997 dhe Protokolli mbi bashkepunimin dhe kembimet ne fushen e arsimit te larte per vitet mesimore 1995-1996 dhe 1996-1997 (u neneshkrua ne Moske me 17 tetor 1995; hyne ne fuqi diten e neneshkrimit, afati i marreveshjes 2 vjet me mundesi zgjatje per 2 vjet te tjera, kurse i protokollit – deri me 15 tetor 1997). 

- Marreveshja mbi bashkepunimin shkencor midis Akademise Ruse te Shkencave dhe Akademise se Shkencave te RSH (u neneshkrua ne Moske me 12 korrik 1995 dhe ne Tirane me 25 gusht 1995, hyri ne fuqi menjehere, afati – 5 vjet me zgjatje automatike per 5 vjet te tjere). 

- Protokolli per miqesine dhe bashkepunimin midis qyteteve te Moskes dhe Tiranes (u neneshkrua ne Moske me 21 prill 1995; hyri ne fuqi menjehere, afati – i pakufizuar). 

- Marreveshja midis Qeverise se FR dhe Qeverise se RSH per nxitjen e mbrojtjes se ndersjelle te investimeve (u neneshkrua ne Moske me 11 prill 1995; hyri ne fuqi me 29 maj 1996, afati – 15 vjet, me zgjatje automatike per 5 vjet te tjere). 

- Marreveshja midis Qeverise se FR dhe Qeverise se RSH mbi bashkepunimin kulturor dhe shkencor (u neneshkrua ne Moske me 11 prill 1995; hyri ne fuqi me 18 dhjetor 1995, afati – 10 vjet, me zgjatje automatike per 5 vjet te tjere). 

- Marreveshja midis Qeverise se FR dhe Qeverise se RSH mbi tregtine, bashkepunimin ekonomik dhe tekniko shkencor (neneshkruar ne Moske me 11 prill 1995; hyri ne fuqi me 3- tetor 1995, afati – 5 vjet, me zgjatje automatike per 5 vjet te tjere). 

- Marreveshja midis Qeverise se FR dhe Qeverise se RSH mbi bashkepunimin ne fushen e postave dhe nderlidhjes elektrike (neneshkruar ne Tirane me 7 prill 1995 dhe hyri ne fuqi diten e neneshkrimit, afati – i pakufizuar). 

- Marreveshja mbi bashkepunimin midis MPB te FR dhe MPB te RSH (neneshkruar ne Moske me 13 shkurt 1995; hyri ne fuqi diten e neneshkrimit, afati – i pakufizuar). 

- Marreveshja mbi bashkepunimin midis Dhomes se Tregtise dhe industrise te FR dhe Dhomes se Tregtise te RSH (neneshkruar ne Moske me 8 dhjetor 1994; hyri ne fuqi diten e neneshkrimit, afati – i pakufizuar). 

- Marreveshja midis RTV shteteror rus dhe RTSH shqiptar (u neneshkrua ne Moske me 21 mars 1994 dhe hyri ne fuqi diten e neneshkrimit, afati – 2 vjet, me zgjatje automatike edhe 2 vjet). 

- Marreveshja mbi bashkepunimin midis MPB te FR dhe MPB te RSH (neneshkruar ne Moske me 13 shkurt 1995; hyri ne fuqi diten e neneshkrimit, afati – i pakufizuar). 

- Marreveshja midis Ministrise se Kultures te FR dhe MKRS te RSH mbi bashkepunimin ne fushen e kultures (neneshkruar ne Tirane me 15 nentor 1993; hyri ne fuqi menjehere, afati – 5 vjet, me zgjatje automatike per 5 vjet te tjere). 

- Marreveshja midis Qeverise se FR dhe Qeverise se RSH mbi transportin automobilistik nderkombetar (u neneshkrua ne Moske me 23 qershor 1993, hyri ne fuqi me 23 nentor 1995, afati – i pakufizuar). 

- Marreveshja midis Qeverise se FR dhe Qeverise se RSH mbi transportin automobilistik ajror (neneshkruar ne Moske me 23 qershor 1993, hyri ne fuqi menjehere, afati – i pakufizuar). 

-Marreveshja midis Ministrise se Shendetesise te FR dhe Ministrise se Shendetesise, Mbrojtjes se Mjedisit dhe Shkences Mjeksore (neneshkruar ne Moske me 27 maj 1993, afati – 5 vjet me zgjatje automatike per 5 vjet te tjere). 

- Marrevshja midis Qeverise se FR dhe Qeverise se RSH mbi udhetimet e ndersjella te qytetareve (neneshkruar ne Moske me 7 prill 1993, hyri ne fuqi me 6 gusht 1993, afati – i pakufizuar). 

- Protokolli midis MPJ te FR dhe asaj te RSH mbi konsultimet (u neneshkruar ne Tirane me 6 gusht 1992, hyri ne fuqi menjehere, afati – i pakufizuar).

 

II. Jane nenshkruar, por jo ratifikuar:

Traktati ndermjet FR dhe RSH mbi ndihmen ne fushen e se drejtes dhe marredheniet ne fushen e se drejtes per çeshtje civile, familjare dhe penale (nenshkruar ne Tirane me 30 tetor 1995; Keshilli i Ministrave i RSH miratoi ligjin mbi ratifikimin e Traktatit ne 1996; afati – 5 vjet me zgjatje automatike per 5 vjet te tjere).

 

III. Jane perafruar, por jo ratifikuar: 

Traktati i miqesise dhe bashkepunimit ndermjet FR dhe RSH (perafruar ne Tirane me 8 dhjetor 2004).